Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Korzystając z Serwisu internetowego kierowca.pl (dalej: Serwis) użytkownik akceptuje poniższe zasady polityki prywatności.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest  Stowarzyszenie Kierowca.pl z siedzibą w Warszawie, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, KRS: 0000261135, NIP: 5992979879, REGON: 0801116803, właściciel Serwisu, zwany dalej Kierowca.pl oraz e-kierowca Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Szczecinie, ul. Łady 14a, 71-605 Szczecin, KRS: 0000385224, NIP:852-25-88-278, REGON: 320996032, zwana dalej e-kierowca.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z Serwisu użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Zakres danych obowiązkowych i nieobowiązkowych jest każdorazowo określony stosownie do potrzeb usługi, z której użytkownik zamierza skorzystać. Podanie danych obowiązkowych pozostaje dobrowolne, lecz niezbędne w celu świadczenia usług Serwisu.

Usługi mogą być udostępnianie za pośrednictwem Serwisu przez podmioty zewnętrzne. W takim przypadku informacja o podmiocie udostępniającym daną usługę i polityce prywatności dostawcy jest podawana w opisie usługi. Uruchomienie takiej Usługi stanowi akceptację zarówno polityki prywatności zewnętrznego dostawcy i podstawę przetwarzania przez niego danych osobowych użytkownika.

Dane osobowe zbierane są w następujących celach:

  • świadczenie usług Serwisu – wszelkie dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym będą przetwarzane przez Kierowca.pl oraz e-kierowca w celu realizacji usług;
  • przesyłanie tylko zamówionych informacji handlowych – przetwarzanie danych osobowych, a w szczególności adresu poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.104).
  • dochodzenie roszczeń w przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgody z przepisami prawa oraz Regulaminem.

Kierowca.pl oraz e-kierowca zapewniają przetwarzanie danych osobowych Użytkowników zgodnie z RODO i ustawą z dnia  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zwaną dalej „ustawą”, oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Kierowca.pl i e-kierowca nie przekazują, nie sprzedają i nie użyczają pozyskanych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, poza wskazanymi wyżej podmiotami, chyba że dzieje się to za wyraźną odrębną zgodą użytkowników lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Użytkownik ma możliwość wykonywania przysługujących mu na podstawie RODO i ustawy praw, w tym do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez przesłanie odpowiedniego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: pomoc@kierowca.pl oraz pomoc@e-kierowca.pl.

Kierowca.pl oraz e-kierowca udostępniają wzór oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych jako załącznik do niniejszej polityki prywatności.

Jawne Dane Osobowe

Niektóre dane osobowe, podane przy okazji korzystania z części usług, za zgodą użytkownika i  w wyniku jego aktywności mogą być ogólnie dostępne na stronach Serwisu dla innych użytkowników. Kierowca.pl oraz e-kierowca nie mają wpływu na przetwarzanie i wykorzystanie tych danych przez innych użytkowników Internetu i nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie w Serwisie, ale dotyczące usług i produktów nieobsługiwanych przez Kierowca.pl oraz e-kierowca nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, co nie spowoduje utrudnień w korzystaniu z Serwisu.

Inne postanowienia dotyczące ochrony prywatności

Kierowca.pl oraz e-kierowca nie odpowiadają za politykę ochrony prywatności serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w Serwisie oraz innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dzięki odnośnikom umieszczonym w Serwisie, jak i tych, które umieszczają odnośniki do Serwisu.

Wyłączenie odpowiedzialności

W przypadku braku odmiennych uregulowań w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa lub w regulaminie danej usługi, Kierowca.pl oraz e-kierowca nie ponoszą odpowiedzialności wobec użytkowników ani osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, związanych z korzystaniem z Serwisu.

Zmiany

Kierowca.pl jako właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania wymaganych przez powszechnie obowiązujące prawo zmian w Polityce Prywatności. Zmiany będą publikowane w serwisie z miesięcznym wyprzedzeniem. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób Serwis obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.