Regulamin serwisu kierowca.pl

 1. Postanowienia ogólne
 1. Serwis internetowy kierowca.pl, zwany dalej Serwisem, jest udostępniany pod adresem https://kierowca.pl/ przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kierowca.pl z siedzibą w Warszawie, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, KRS: 0000261135, NIP: 5992979879, REGON: 0801116803.
 2. Operatorem usług udostępnianych w Serwisie jest e-kierowca Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 184, 71-256 Szczecin, KRS: 0000385224, NIP:852-25-88-278, REGON: 320996032, zwana dalej Operatorem.
 3. W ramach Serwisu Operator udostępnia usługi, zwane dalej łącznie Usługami, o których informacja o dostępności jest podawana w Serwisie.
 4. Przed skorzystaniem z Serwisu i aktywacją usługi należy przeczytać niniejszy regulamin. Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu, zgadza się ze wszystkimi jego postanowieniami i zobowiązuje się go przestrzegać.
 1. Usługi
 1. Usługi, są udostępniane pod adresem https://kierowca.pl/kursy/ w postaci dostępu on-line do kursów związanych z szeroko pojętą motoryzacją, kształceniem kierowców i transportem i przeznaczonych dla osób chcących z nich skorzystać, zwanych dalej Użytkownikami. Usługi są świadczone w postaci odrębnych usług lub usług modułowych mogących różnić się treściami i ceną.
 2. Zmiana zawartości usługi lub modułu w ramach usługi w szczególności związana z aktualizacją treści, niepowodująca zmniejszenia jego funkcjonalności i przydatności produktu do pierwotnego celu, nie stanowi zmiany umowy.
 3. Usługi mogą być udostępnianie za pośrednictwem Serwisu przez podmioty zewnętrzne. W takim przypadku informacja o podmiocie udostępniającym daną Usługę, regulaminie jej świadczenia i polityce prywatności dostawcy jest podawana w opisie Usługi. Uruchomienie takiej Usługi stanowi akceptację zarówno Regulaminu jak i regulaminu i polityki prywatności zewnętrznego dostawcy.

III. Postanowienia dotyczące zawierania umów

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi odbywa się poprzez wypełnienie przez Użytkownika na stronie internetowej Usługi formularza zgłoszeniowego.
 2. Umowa jest zawierana na czas oznaczony wynikający z informacji podanej przy aktywacji Usługi lub wysokości opłaty zadeklarowanej i wpłaconej przez Użytkownika.
 3. Użytkownik nie ma prawa dalszego udostępniania Usługi na rzecz osób trzecich.
 4. Rozwiązanie umowy następuje:
 1. poprzez oświadczenie woli o rozwiązaniu w trybie natychmiastowym w przypadku złamania przez Użytkownika postanowień Regulaminu; Operator przesyła oświadczenie woli na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym;
 2. w przypadku podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych do umowy;
 3. w przypadku trwałej niemożności świadczenia Usługi z przyczyn niezależnych od Operatora.
 1. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 a także pkt 3, jeżeli przyczyna uniemożliwiająca świadczenie usługi leży po stronie Użytkownika, uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
 2. Użytkownik zawiera umowę świadomy wymienionych w punkcie V ust. 6 wyłączeń ustawowego prawa do odstąpienia od umowy.
 1. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Operatora
 1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw konserwacyjnych z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia Usługi w przypadku wykorzystywania jej do celów niezgodnych z obowiązującym prawem lub niezgodnie z umową.
 3. Operator zobowiązuje się do utrzymywania sprawności technicznej Usługi na poziomie 95% we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 6:00 do 22:00.
 4. Operator zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do Usługi oraz wykorzystania wprowadzonych przez Użytkownika danych jedynie w granicach obowiązującego prawa i udzielonych upoważnień.
 1. Prawa i obowiązki Użytkownika
 1. Użytkownik ma prawo i obowiązek korzystać z Usług zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób określony umową, przepisami prawa oraz normami społeczno-obyczajowymi.
 2. Użytkownik jest zobowiązany chronić swoje hasło dostępu do Usług i nie udostępniać go osobom trzecim.
 3. Użytkownik wypełniając formularz zgłoszeniowy jest zobowiązany do podania prawdziwych danych i ich bieżącej aktualizacji.
 4. Użytkownik bez zgody Operatora nie może dokonywać przekierowania do Usługi z innych stron internetowych.
 5. Użytkownik będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w wypadkach umowy:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

3)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

4)  zawartej w drodze aukcji publicznej;

5)  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

6)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Prawa autorskie.
 1. Majątkowe prawa autorskie do Usług, ich części składowych oraz części i fragmentów mających samodzielne znaczenie twórcze należą do Operatora lub podmiotów udostępniających Usługi za pośrednictwem Serwisu.
 2. Utrwalanie, rozpowszechnianie i jakiekolwiek inne publiczne udostępnianie Usług, ich części składowych oraz części i fragmentów mających samodzielne znaczenie twórcze bez uzyskania odrębnej zgody Operatora jest zabronione.

VII. Dane osobowe i przesyłanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 1. Administratorem danych osobowych jest Operator oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kierowca.pl z siedzibą w Warszawie.
 2. Operator oraz oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kierowca.pl przetwarzaj dane osobowe zgodnie z RODO i ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 3. Użytkownik zachowuje pełnię praw przysługujących mu na podstawie RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), w tym prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania i sprostowania a także – w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych; Użytkownik ma również prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpływa jednak na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwiać świadczenie niektórych usług.
 5. W celu cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych należy skorzystać z odpowiedniej opcji w ramach produktu lub usługi, za pośrednictwem której zgoda została udzielona. W przypadku braku takiej możliwości aby cofnąć zgodę, należy przesłać wiadomość e-mail na adres pomoc@e-kierowca.pl oraz pomoc@kierowca.pl; w celu usprawnienia procesu i umożliwienia weryfikacji tożsamości cofającego, wiadomość oprócz oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych, powinna zostać wysłana z adresu używanego uprzednio do logowania w Usługach lub kontaktu z Operatorem.
 6. Dodatkowe informacje i zasady dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika, a także wzór oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawiera Polityka Prywatności Serwisu.

VIII. Płatności realizowane za pośrednictwem podmiotów trzecich

 1. Serwis korzysta z zewnętrznych systemów płatności obsługiwanych przez podmioty trzecie.
 2. Użytkownik przed dokonaniem płatności jest informowany o tym jaki podmiot będzie ją obsługiwał i ma możliwość zapoznania się z zasadami realizacji płatności.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Użytkownik wszelką korespondencję dotyczącą Serwisu i udostępnianych w jego ramach Usług, w tym reklamacje, winien kierować na następujący adres poczty elektronicznej Usługodawcy: pomoc@e-kierowca.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a wszelkie postanowienia niniejszego regulaminu należy w razie wątpliwości interpretować w sposób zgodny z wymienionymi ustawami.
 3. Wszelkie spory Operator stara się rozwiązywać polubownie, jednak w przypadku sporu Użytkownik ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń przy wykorzystaniu instytucji przewidzianych przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Dodatkowe informacje dla konsumentów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/konsumenci
 4. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających ze świadczenia usługi podmiotom niebędącym konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego jest Sąd właściwy dla siedziby usługodawcy danej Usługi.

Załączniki

Formularz odstąpienia od umowy